Pidpillia OUN Na Bukovyni, 1943-1951: Dokumenty I Materialy

ISBN: 1897431384, 9781897431382
Author/Editor(s): Dmytro Prodanyk; Sluzhba Bezpeky Ukraïny; Instytut ukraïnskoï arkheohrafiï ta dzhereloznavstva im. M.S. Hrushevskoho.j
Publisher: Vyd-vo "Litopys UPA" ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Ukrainian
Series: Litopys UPA ( Volume nova Seriia, T. 19 )
Litopys Ukraïnskoï Povstanskoï Armiï ( Volume nova Seriia, T. 19 )
Number of pages: 783
Categories:
880-04 > Orhanizatsiia Ukraïnskykh Natsionalistiv > History > Sources
Ukrainian Resistance Movement, 1944-1954 > Sources
National Liberation Movements > Bukovina (Romania And Ukraine) > History > Sources

Rostyslav Voloshyn

ISBN: 1897431414, 9781897431412
Author/Editor(s): Ihor Marchuk
Publisher: Vyd-vo "Litopys UPA" ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Ukrainian
Series: Litopys Ukrai?ns?koi? Povstans?koi? Armii?. Serii?a? "Podii? I Li?u?dy" ( Volume kn. 18 )
Number of pages: 126
Categories:
Voloshyn, Rostyslav, > 1911-1944
Orhanizat?sii?a Ukrai?ns?kykh Nat?sionalistiv > Biography
Volhynia (Ukraine) > History > Autonomy And Independence Movements

Provid OUN Karpats?koho Krai?u?

ISBN: 1897431473, 9781897431474
Author/Editor(s): Vasyl? Il?nyt?s?kyi?
Publisher: Vyd-vo "Litopys UPA" ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Ukrainian
Series: Litopys Ukrai?ns?koi? Povstans?koi? Armii?. Serii?a? "Podii? I Li?u?dy" ( Volume kn. 21 )
Number of pages: 126
Categories:
Orhanizat?sii?a Ukrai?ns?kykh Nat?sionalistiv > Biography
Ukrainian Carpathians Region (Ukraine) > History > 20th Century
Ukrainian Carpathians Region (Ukraine) > Biography

I?A?roslav Starukh: Dokumenty I Materialy

ISBN: 1897431449, 9781897431443
Author/Editor(s): Volodymyr Moroz; I?Aroslav Starukh
Publisher: Vyd-vo "Litopys UPA" ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Ukrainian
Series: Litopys UPA ( Volume nova Serii?a?, T. 21 )
Litopys Ukrai?ns?koi? Povstans?koi? Armii? ( Volume nova Serii?a, T. 21 )
Number of pages: 1007
Categories:
Starukh, I?Aroslav
Ukraine > Politics And Government > 1945-1991
Orhanizat?sii?a Ukrai?ns?kykh Nat?sionalistiv > Biography
Ukrai?ns?ka Povstans?ka Armii?a > Biography

IAroslav Bohdan--"Vsevolod Ramzenko"

ISBN: 1897431295, 9781897431290
Author/Editor(s): Oleksandr Ishchuk; Nataliia Nikolaieva
Publisher: Vyd-vo "Litopys UPA" ( Toronto )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Ukrainian
Series: Litopys Ukraïnskoï Povstanskoï Armiï. Seriia "Podiï I Liudy" ( Volume kn. 14 )
Number of pages: 127
Categories:
Bohdan, IAroslav, > 1915-1953
Orhanizatsiia Ukraïnskykh Natsionalistiv > Biography

Semantika Vremeni V Poticheskom Tekste: Na Materiale Liriki Anny Akhmatovo I Osipa Mandelshtama Akmeisticheskogo Perioda Tvorchestva

ISBN: 1446176916, 9781446176917
Author/Editor(s): IA. Akhapkina
Publisher: Svoe Izd-vo ( Sankt-Peterburg )
Published/Copyright Year: 2010
Language: Russian
Number of pages: 270
Categories:
880-04 > Akhmatova, Anna Andreevna, > 1889-1966 > Criticism And Interpretation
880-05 > Mandelshtam, Osip, > 1891-1938 > Criticism And Interpretation
Time In Literature
Time Perception In Literature
Poetics
Russian Language > Tense
Russian Language > Verb