Proceedings, 2013 21st International Conference On Geoinformatics: Geoinformatics 2013 June 20-22, 2013, Kai Feng, China

ISBN: 146736228X, 9781467362283
Author/Editor(s): International Conference on Geoinformatics (2013); Shixiong Hu; Xinyue Ye; IEEE Xplore (Online service); Henan da xue; China; International Association of Chinese Professionals in Geographic Information Science; Henan Sheng ke xue ji shu xie hui; IEEE Geoscience and Remote Sensing Society; Henan Sheng di li xue hui; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Geographic Information Systems > Congresses
Geographic Information Systems > Fast > (OCoLC)fst00940423

2012 IEEE 7th International Power Electronics And Motion Control Conference - ECCE Asia: Conference Proceedings June 2-5, 2012, Harbin, China

ISBN: 1457720868, 9781457720864
Author/Editor(s): International Power Electronics and Motion Control Conference (2012); IEEE Xplore (Online service); Zhongguo dian gong ji shu xue hui; IEEE Power Electronics Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Denki Gakkai (1888); Chollyok Chonja Hakhoe; Haerbin gong ye da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Power Electronics > Congresses
Motion Control Devices > Congresses
Motion Control Devices > Fast > (OCoLC)fst01027082
Power Electronics > Fast > (OCoLC)fst01074238

Advanced Sensor Systems And Applications IV: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483834, 9780819483836
Author/Editor(s): B Culshaw; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing gong ye xue yuan; China; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405678
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7853 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7853 )
Categories:
Detectors > Congresses
Signal Processing > Congresses

Optoelectronic Imaging And Multimedia Technology: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 081948380X, 9780819483805
Author/Editor(s): Toru Yoshizawa (1939-); Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing gong ye xue yuan; China; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405689
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7850 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7850 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Imaging Systems > Congresses
Multimedia Systems > Congresses

High-power Lasers And Applications V: 18-19 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483737, 9780819483737
Author/Editor(s): Upendra N Singh; SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing gong ye xue yuan; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405682
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7843 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7843 )
Categories:
High Power Lasers > Congresses
High Power Lasers > Industrial Applications > Congresses

Infrared, Millimeter Wave, And Terahertz Technologies: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483842, 9780819483843
Author/Editor(s): Cunlin Zhang; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing gong ye xue yuan; China; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405681
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7854 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7854 )
Categories:
Millimeter Wave Devices > Congresses
Infrared Technology > Congresses
Submillimeter Waves > Congresses
Terahertz Technology > Congresses

Optical Metrology And Inspection For Industrial Applications: 18-20 October 2010

ISBN: 0819483850, 9780819483850
Author/Editor(s): Kevin G Harding; Peisen S Huang; Toru Yoshizawa (1939-); SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing gong ye xue yuan; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405680
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7855 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7855 )
Categories:
Engineering Inspection > Congresses
Optical Detectors > Industrial Applications > Congresses
Optical Measurements > Congresses
Interferometry > Industrial Applications > Congresses
Quality Control > Optical Methods > Congresses

Optics In Health Care And Biomedical Optics IV: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483753, 9780819483751
Author/Editor(s): Qingming Luo; Ying Gu; Xingde Li; SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing gong ye xue yuan; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405677
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7845 )
Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 11, No. 42 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7845 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Biosensors > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses
Optical Devices > Congresses
Biomedical Technology > Instrumentation > Congresses