The Chinese Photobook: From The 1900s To The Present

ISBN: 1597112283, 9781597112284
Author/Editor(s): Martin Parr (1952-); Zheng Gu (1959-); WassinkLundgren (Photography partnership); Aperture Gallery; Youlunsi dang dai yi shu zhong xin; Photographers' Gallery
Publisher: Aperture ( New York N Y )
Published/Copyright Year: 2015
Language: English
Number of pages: 447
Categories:
Photobooks > China > History
Photography > China > History
Photobooks > China > Bibliography
China > History > 20th Century
China > History > 21st Century

Urban China: Toward Efficient, Inclusive, And Sustainable Urbanization

ISBN: 1464802068, 9781464802065
Author/Editor(s): Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin (China); World Bank
Publisher: World Bank Group ( Washington, DC )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Number of pages: 547
Categories:
Urbanization > China
Urbanization > China > History > 21st Century
City Planning > China
Urban Policy > China
Cities And Towns > China > Growth

Tenth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine (PIBM 2011): 2-5 November 2011, Wuhan, China

ISBN: 0819489867, 9780819489869
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2011); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; Hua zhong gong xue yuan; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
LCCN: 2012357273
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 13, No. 38 )
Proceedings Of SPIE ( v. 8329 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 8329 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses

Seventh International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine: 24-27 November 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475394, 9780819475398
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2008); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; SPIE (Society); Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; China; International Biomedical Optics Society; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo sheng wu wu li xue hui
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455375
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 10, No. 42 )
Proceedings Of SPIE ( v. 7280 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7280 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses

International Conference On Earth Observation Data Processing And Analysis (ICEODPA): 28-30 December 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475459, 9780819475459
Author/Editor(s): International Conference on Earth Observation Data Processing and Analysis ((2008); Deren Li; Jianya Gong; Huayi Wu; Wuhan da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Zhongguo ce hui ke xue yan jiu yuan; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287925
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7285 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7285 )
Categories:
Earth Sciences > Remote Sensing > Congresses
Astronautics In Earth Sciences > Congresses
Remote Sensing > Congresses

Remote Sensing Of The Environment: 16th National Symposium On Remote Sensing Of China 7-10 September 2007, Beijing, China

ISBN: 081947357X, 9780819473578
Author/Editor(s): National Symposium on Remote Sensing of China (2007); Qingxi Tong (1935-); Zhongguo guo tu zi yuan hang kong wu tan yao gan zhong xin; China) Zhongguo di zhi xue hui (Beijing; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287869
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7123 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7123 )
Categories:
Remote Sensing > China > Congresses

Geoinformatics 2007: 25-27 May 2007, Nanjing, China

ISBN: 0819469130, 9780819469137
Author/Editor(s): Jingming Chen; Yingxia Pu; Nanjing da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Beijing da xue; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2007
Language: English
LCCN: 2010455639
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6753 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6753 )
Categories:
Geographic Information Systems > Congresses
Remote Sensing > Congresses
Space Perception > Congresses
Data Mining > Congresses