IS3C 2014: 2014 International Symposium On Computer, Consumer And Control Proceedings 10-12 June 2014, Taichung, Taiwan

ISBN: 147995277X, 9781479952779
Author/Editor(s): Consumer and Control International Symposium on Computer ((2014); IEEE Xplore (Online service); IEEE Circuits and Systems Society; Guo li qin yi ke ji da xue; Xi'an ke ji da xue; Guo li zhong xing da xue; Intelligent Living Technology Association of Taiwan
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos California )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Categories:
Computer Networks > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Multimedia Systems > Congresses
Household Electronics > Congresses
Signal Processing > Digital Techniques > Congresses
Semiconductors > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Networks > Fast > (OCoLC)fst00872297

Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama

Optimization Based Data Mining Theory And Applications

ISBN: 0857295047, 9780857295040
Author/Editor(s): Yong Shi; Yingjie Tian; Gang Kou; Yi Peng; Jianping Li
Publisher: Springer-Verlag London Limited ( London )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Series: Advanced Information And Knowledge Processing
Categories:
Input/Output And Data Communications
Data Mining And Knowledge Discovery
Computer Science
Data Mining
Data Transmission Systems

Nano-bio-electronic, Photonic And MEMS Packaging

ISBN: 144190039X, 9781441900395
Author/Editor(s): C. P. Wong (1947-); Kyoung-Sik Moon; Yi Li
Publisher: Springer ( New York )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2009941849
Number of pages: 761
Categories:
Nanostructured Materials
Nanophotonics
Bioelectronics
Electronic Packaging
Nanotechnology
MEMS > Swd
Nanophotonik > Swd
Nanostrukturiertes Material > Swd