Managing Software Process Evolution: Traditional, Agile And Beyond – How To Handle Process Change

ISBN: 3319315455, 9783319315454
Author/Editor(s): Marco Kuhrmann; Jürgen Münch; Ita Richardson; Andreas Rausch; He Zhang
Publisher: Springer
Published/Copyright Year:
Language: English
Number of pages: 332
Categories:
Computer Science
Management Information Systems
Software Engineering
Management Of Computing And Information Systems
Software Management

Quantitative Logic And Soft Computing 2016: Proceedings Of The 4th International Conference On Quantitative Logic And Soft Computing (QLSC2016) Held At Hangzhou, China, 14-17 October, 2016

ISBN: 3319462067, 9783319462066
Author/Editor(s): Tai-He Fan; Shui-Li Chen; San-Min Wang; Yong-Ming Li
Publisher: Springer
Published/Copyright Year:
Language: English
Series: Advances In Intelligent Systems And Computing ( Volume 510 )
Number of pages: 679
Categories:
Engineering
Artificial Intelligence
Computational Intelligence
Artificial Intelligence (incl. Robotics)

Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy On High-Temperature Superconductors: Studies Of Bi2212 And Single-Layer FeSe Film Grown On SrTiO3 Substrate

ISBN: 3662527324, 9783662527320
Author/Editor(s): Junfeng He
Publisher: Springer
Published/Copyright Year:
Language: English
Series: Springer Theses, Recognizing Outstanding Ph.D. Research
Number of pages: 126
Categories:
Physics
Superconductivity
Superconductors
Surfaces (Physics)
Interfaces (Physical Sciences)
Thin Films
Spectroscopy
Microscopy

The Geographical Sciences During 1986—2015: From The Classics To The Frontiers

ISBN: 9811018847, 9789811018848
Author/Editor(s): Shuying Leng; Xizhang Gao; Tao Pei; Guoyou Zhang; Liangfu Chen; Xi Chen; Canfei He; Daming He; Xiaoyan Li; Chunye Lin; Hongyan Liu; Weidong Liu; Yihe Lü; Shilong Piao; Qiuhong Tang; Fulu Tao; Lide Tian; Xiaohua Tong; Cunde Xiao; Desheng Xue; Linsheng Yang; Linwang Yuan; Yuanming Zheng; Huiyi Zhu; Liping Zhu
Publisher: Springer
Published/Copyright Year:
Language: English
Series: Springer Geography
Number of pages: 596
Categories:
Geography
Hydrology
Climate Change
Environment
Human Geography
Geography, General
Environment, General

Huan Hua Zhi Long: Liang Qian Nian Zhongguo Li Shi Bian Qian Zhong De Kongzi = Lives Of Confucius Civilization's Greatest Sage Through The Ages

ISBN: 9629966484, 9789629966485
Author/Editor(s): Michael Nylan; Thomas A. Wilson (1954-); Jianye He (1970-)
Publisher: Xianggang Zhong Wen Da Xue Chu Ban She ( Xianggang )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Chinese
Number of pages: 346
Categories:
880-04 > Confucius
Confucianism
Confucius > Fast > (OCoLC)fst00053990
Confucianism > Fast > (OCoLC)fst00875056