Dejitaru Jidai No Chishiki Sozo: Hen'yosuru Chosakuken

ISBN: 404653883X, 9784046538833
Author/Editor(s): Makoto Nagao (1936-)
Publisher: KADOKAWA ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Japanese
Series: Kadokawa Intanetto Koza ( Volume 03 )
Intanetto Koza (Kadokawa Gakugei Shuppan) ( Volume 3 )
Number of pages: 318
Categories:
Electronic Publishing
Copyright And Electronic Data Processing
Digital Libraries

Higashi Ajia Doran: Chiseigaku Ga Akasu Nihon No Yakuwari

ISBN: 404653429X, 9784046534293
Author/Editor(s): Hideshi Takesada (1949-)
Publisher: Kabushiki Kaisha Kadokawa ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Japanese
Series: Kadokawa One Tema 21 ( Volume D-60 )
Number of pages: 239
Categories:
East Asia > Foreign Relations > Japan
Japan > Foreign Relations > East Asia
Geopolitics > East Asia