Mei Freonlike Groetnis: Skriuwwizer Mei Stekwurden En Foarbylden

ISBN: 9061718082, 9789061718086
Author/Editor(s): Rienk de Haan
Publisher: Taalburo, Fryske Akademy ( Ljouwert )
Published/Copyright Year: 1995
Language: Frisian
LCCN: 95223404
Series: Fryske Akademy ( Volume nr. 808 )
Fryske Akademy (Series) ( Volume nr. 808 )
Number of pages: 181
Categories:
Letter Writing, Frisian
Frisian Language > Style

2000 Jier Friezen: It Alfte Frysk Filologekongres

ISBN: 9061716993, 9789061716990
Author/Editor(s): Frysk Filologekongres (1988); H. D Meijering; D Gorter; G. J. de Haan; A Feitsma; Fryske Akademy
Publisher: Fryske Akademy ( Ljouwert )
Published/Copyright Year: 1989
Language: Frisian
Series: Fryske Akademy ( Volume nr. 699 )
Fryske Akademy (Series) ( Volume nr. 699 )
Number of pages: 158
Categories:
Frisian Philology > Congresses

Ut It Gea Fan Sterke Hearke: In Kar U?t It Fersprate Wurk Fan Dam Jaarsma

ISBN: 9061716667, 9789061716662
Author/Editor(s): Dam Jaarsma; Philippus H Breuker; J. van der Kooi; J. J Spahr van der Hoek
Publisher: Fryske Akademy ( Ljouwert )
Published/Copyright Year: 1987
Language: Frisian
Series: Fryske Akademy ( Volume nr. 666 )
Wa?ldrige ( Volume nr. 26 )
Fryske Akademy (Series) ( Volume nr. 666 )
Number of pages: 397
Categories:
Tales > Netherlands > Friesland
Folklore > Netherlands > Friesland

At Ianfach Leewent: Das Einfache Leben Zweisprachige Erzèahlungen Zum Kennenlernen Des Friesischen

ISBN: 3880422478, 9783880422476
Author/Editor(s): Elene Braren
Publisher: Nordfriesischer Verein Fèur Heimatkunde Und Heimatliebe ( Langenhorn )
Published/Copyright Year: 1984
Language: Frisian
Series: Heimatkundliche Schriften Des Nordfriesischen Vereins ( Volume Heft 8 )
Number of pages: 95
Categories:
Frisian Language > Readers