Vaidika Evam Pauranika Vicara-darsana

ISBN: 8192075621, 9788192075624
Author/Editor(s): Candrakanta Raya
Publisher: Acaryagopalacandramisra Vaidika Unnayana Samsthana ( Varanasi )
Published/Copyright Year: 2065
Language: Hindi
LCCN: 2012324525
Series: Acaryagopalacandramisragranthamala ( Volume 10 Pushpa )
Number of pages: 266
Categories:
Hindu Philosophy
Vedic Literature > History And Criticism
Hinduism > Doctrines

Samskrta Sahitya Ke Vikasa Mem Acarya Baladeva Upadhyaya Ka Yogadana

ISBN: 9381539243, 9789381539248
Author/Editor(s): Candana Lala Gupta (1982-)
Publisher: Mani Sha Praka S Ana ( Va Ra N Asi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Hindi
LCCN: 2015362526
Number of pages: 240
Categories:
Upadhyaya, Baladeva, > 1899-1999
Sanskrit Literature > History And Criticism
Vedic Literature > History And Criticism
Upadhyaya, Baladeva, > 1899-1999 > Fast > (OCoLC)fst00089654
Sanskrit Literature > Fast > (OCoLC)fst01105239
Vedic Literature > Fast > (OCoLC)fst01164715

Vaidika Samajaniti, Rajaniti, Evam Arthaniti

ISBN: 8177023594, 9788177023596
Author/Editor(s): Nilima Pathaka (1957-)
Publisher: Pratibha Praka S Ana ( Dilli Bha Rata )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Hindi
LCCN: 2015364224
Number of pages: 375
Categories:
Vedic Literature > History And Criticism
Society In Literature
Politics In Literature
Economics In Literature
Economics In Literature > Fast > (OCoLC)fst00902247
Politics In Literature > Fast > (OCoLC)fst01896084
Society In Literature > Fast > (OCoLC)fst01896128
Vedic Literature > Fast > (OCoLC)fst01164715

Vaidikadarsanavimarsah

ISBN: 8187987693, 9788187987697
Author/Editor(s): Mahananda Jha; Srilalabahadurasastrikendriyasamskrtavidyapitham
Publisher: S Ri La Labaha Duras A Stri Ra S T Riyasam Skr Tavidya Pi T Ham Ma Nitavis Vavidya Layah ( Navadehali )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Sanskrit
LCCN: 2015362974
Series: Samskrtavidyapithagranthamalayah Pancanavatitamam Puspam
Number of pages: 235
Categories:
Hindu Philosophy
Vedic Literature > History And Criticism
Hindu Philosophy > Fast > (OCoLC)fst01729923
Vedic Literature > Fast > (OCoLC)fst01164715

Visvamurtivaibhavam: Prophesara Visvamurti Sastri Abhinandana Grantha = Vishwamurtivaibhawam = Prof. Vishwamurti Shastri Falicitation Volume

ISBN: 8178542854, 9788178542850
Author/Editor(s): Visvamurti Sastri (1946-); Vaidyanatha Jha (1954-)
Publisher: A Ca Rya Vis Vamu Rti S A Stri Abhinandana Sama Roha Samiti ( Jammu )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Hindi
LCCN: 2015362541
Number of pages: 709
Categories:
Vedic Literature > History And Criticism
Sanskrit Literature > History And Criticism
Philosophy, Indic
Sastri, Visvamurti, > 1946-

Splendour Of Sanskrit Research

ISBN: 8178542900, 9788178542904
Author/Editor(s): Satya Vrat Varma
Publisher: Eastern Book Linkers ( Delhi India )
Published/Copyright Year: 2015
Language: English
LCCN: 2015362976
Number of pages: 380
Categories:
Sanskrit Literature > History And Criticism
Puranas > Criticism, Interpretation, Etc
Sanskrit Literature > Fast > (OCoLC)fst01105239
Vedic Literature > Fast > (OCoLC)fst01164715

Samskrta Sahitya: Paryavarana Evam Manavadhikara

ISBN: 9380033931, 9789380033938
Author/Editor(s): Pankaja Trivedi
Publisher: Paira D A Ija Pablis Arsa ( Jayapura Bha Rata )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Hindi
LCCN: 2014361725
Number of pages: 194
Categories:
Vedic Literature > History And Criticism
Ecology In Literature
Human Rights In Literature
Ecology In Literature > Fast > (OCoLC)fst00901557
Human Rights In Literature > Fast > (OCoLC)fst00963350
Vedic Literature > Fast > (OCoLC)fst01164715