Khm Patibat Nth Samchik Ratthasaph: Knsadng Banch Rikn Sapsin Læ Nsin

ISBN: 9748056457, 9789748056456
Author/Editor(s): Nanthawat Borommnan; Sathban Phra Pokklao
Publisher: Sathban Phra Pokklao ( Nonthabur, Thailand )
Published/Copyright Year: 2544
Language: Thai
Number of pages: 38
Categories:
Assets (Accounting)
Legislators > Thailand > Handbooks, Manuals, Etc
Political Corruption > Thailand > Prevention

Mahan Aitihasika Samvidhanasabha 2064 Ka Mananiya Sabhasada: Jyuharuko Sankshipta Vyaktigata Tatha Rajanitika Vivarana Smarika

ISBN: 9937819008, 9789937819008
Author/Editor(s): Rita Bhattarai
Publisher: Prakasaka Tatha Vitaraka Madaralyanda Pablikesana ( Bhaktapura )
Published/Copyright Year: 2066
Language: Nepali
LCCN: 2010345169
Number of pages: 482
Categories:
Nepal > Constituent Assembly
Legislators > Nepal > Directories

Samvidhana Nirmana Garne Mahila Hataharu

ISBN: 993780986X, 9789937809863
Author/Editor(s): Mina Bishta; Radhika Khativada; Jagaran Nepal (Organization); UNIFEM Nepal Field Office
Publisher: Yuniphema Nepala ( Kathamandau )
Published/Copyright Year: 2065
Language: Nepali
LCCN: 2010309787
Number of pages: 245
Categories:
Nepal > Constituent Assembly > Biography
Women Legislators > Nepal > Biography