Genshiryoku Saigai To Chiho Jichitai No Zaisei Un'ei

ISBN: 4326504056, 9784326504053
Author/Editor(s): Nihon Chiho Zaisei Gakkai (2014)
Publisher: Keiso Shobo ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Japanese
Series: Kenkyu Sosho / Nihon Chiho Zaisei Gakkai ( Volume dai 22-go )
Kenkyu Sosho (Nihon Chiho Zaisei Gakkai) ( Volume dai 22-go )
Number of pages: 207
Categories:
Local Finance > History > 20th Century > Congresses
Local Finance > History > 21st Century > Congresses
Local Finance > Japan > History > 21st Century > Congresses
Radioactive Pollution > Japan > Congresses
Emergency Management > Japan > History > 21st Century > Congresses

Jichitai Saiken: Genpatsu Hinan To "ido?suru Mura"

ISBN: 4480067698, 9784480067692
Author/Editor(s): Akira Imai (1953-)
Publisher: Kabushiki Kaisha Chikuma Shobo ( To Kyo )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Japanese
LCCN: 2014465125
Series: Chikuma Shinsho ( Volume 1059 )
Chikuma Shinsho (Chikuma Shobo?) ( Volume 1059 )
Number of pages: 236
Categories:
Local Government > Japan > Fukushima-ken > History > 21st Century
Neighborhood Planning > Japan > Fukushima-ken > History > 21st Century
Disaster Relief > Japan > Fukushima-ken > History > 21st Century

Chiho? Jichitai No Fukushi Gabanansu: "Nippon'ichi No Fukushi" O Mezashita Akita-ken Takanosu-machi No 20-nen

ISBN: 4623067793, 9784623067794
Author/Editor(s): Hu?i-suk Pak
Publisher: Mineruva Shobo ( Kyo To Shi )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Japanese
Series: Gendai Shakai Seisaku No Furontia ( Volume 7 )
Number of pages: 363
Categories:
Public Welfare > Japan > Takanosu-machi > Case Studies

Shinsai Fukk To Jichitai: "ningen No Fukk" E No Michi

ISBN: 4880376116, 9784880376110
Author/Editor(s): Tomohiro Okada (1954-); Jichitai Mondai Kenkyjo (Japan)
Publisher: Jichitai Kenkysha ( Tky )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Japanese
Number of pages: 396
Categories:
Tohoku Earthquake And Tsunami, Japan, 2011 > Economic Aspects
Fukushima Nuclear Disaster, Japan, 2011 > Economic Aspects
Thoku Region (Japan) > Economic Conditions > 21st Century
Regional Planning > Japan > Thoku Region > History > 21st Century
Disaster Relief > Japan > Thoku Region > History > 21st Century
880-04 > Higashinihon Daishinsai > Jlabsh/4
880-05 > Fukushima Daiichi Genshiryoku Hatsudensho Jiko > Jlabsh/4
880-06 > Saigai Fukk > Jlabsh/4
880-07 > Chih Gysei > Jlabsh/4

Chih Kky Sbisu No Inobshon To Gabanansu: Gysei Sbisu Teiky Taisei To Jmin Jichi Taisei No Kyka O Mezasu

ISBN: 4862831419, 9784862831415
Author/Editor(s): Toshihiko Ishihara (1960-); Akinori Kimura (1973-); Daisaku Sakai; Hiroki Sekishita; Yasushi Maruyama (1971-); Naoki Inoue (1973-); Audit Commission for Local Authorities in England and Wales; Audit Commission for Local Authorities and the National Health Service in England and Wales; Chartered Institute of Public Finance and Accountancy; Great Britain; Eikoku chih jichitai kansa iinkai; Eikoku chokkyo kky zaimu kaikei kykai; Igirisu kaikei kensain
Publisher: Kansei Gakuin Daigaku Shuppankai ( Nishinomiya-shi )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Japanese
Number of pages: 282
Categories:
Local Government > Great Britain
Municipal Services > Great Britain
Public Administration > Decision Making
880-04 > Chih Gysei > Jlabsh/4
880-05 > Igirisu-Seiji Gysei > Jlabsh/4
880-06 > Kky Sbisu > Jlabsh/4

Chiiki Saisei No Ninaitetachi: Chiiki Ju?min, Jichitai Shokuin, Chiho? Gikai Giin No Jissho? Bunseki

ISBN: 4779506638, 9784779506635
Author/Editor(s): Minoru Nakamichi (1943-); Yoshiko Kotani
Publisher: Nakanishiya Shuppan ( Kyo?to-shi )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Japanese
Number of pages: 656
Categories:
Regional Planning > Japan > Citizen Participation
Local Officials And Employees > Japan
Local Government > Japan