Song Ming Li Xue Zai Guangxi De Chuan Bo Ji Qi Dui Shao Shu Min Zu Wen Hua De Ying Xiang: SongMing Lixue Zai Guangxi De Chuanbo Jiqi Dui Shaoshuminzu Wenhua De Yingxiang

ISBN: 7516154458, 9787516154458
Author/Editor(s): Xianying Sun
Publisher: Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Categories:
Neo-Confucianism > China > Guangxi Zhuangzu Zizhiqu > History
Guangxi Zhuangzu Zizhiqu (China) > Civilization > Confucian Influences
Minorities > China > Guangxi Zhuangzu Zizhiqu > Social Life And Customs
Civilization > Confucian Influences > Fast > (OCoLC)fst01352350
Minorities > Social Life And Customs > Fast > (OCoLC)fst01023229
Neo-Confucianism > Fast > (OCoLC)fst01035736
China > Guangxi Zhuangzu Zizhiqu > Fast > (OCoLC)fst01210512

Wen Hua Rong He Yu Yan Xu: 11-13 Shi Ji Zang Chuan Fo Jiao Zai Xi Xia De Chuan Bo Yu Fa Zhan = Wenhua Ronghe Yu Yanxu 11-13 Shiji Zangchuan Fojiao Zai XiXia De Chuanbo Yu Fazhan

ISBN: 710513304X, 9787105133048
Author/Editor(s): Hongfen Cui (1968-)
Publisher: Min Zu Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese
LCCN: 2014384319
Categories:
Buddhism > China > Tibet Autonomous Region > History
China > History > Xi Xia Dynasty, 1038-1227
Xi Xia Dynasty (China) > Fast > (OCoLC)fst01696785
Buddhism > Fast > (OCoLC)fst00840028
China > Fast > (OCoLC)fst01206073
China > Tibet Autonomous Region > Fast > (OCoLC)fst01758817

Dian Shi Chuan Bo Yu Xiang Cun Cun Min Ri Chang Sheng Huo Fang Shi De Bian Ge: Dianshi Chuanbo Yu Xiangcun Cunmin Richang Shenghuo Fangshi De Biange

ISBN: 7010134065, 9787010134062
Author/Editor(s): Qiuyun Sun (1960-)
Publisher: Ren Min Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese
Categories:
Television Broadcasting > China
Television > Social Aspects > China
China > Social Life And Customs
Manners And Customs > Fast > (OCoLC)fst01007815
Television Broadcasting > Fast > (OCoLC)fst01146714
Television > Social Aspects > Fast > (OCoLC)fst01146618
China > Fast > (OCoLC)fst01206073

Zhongguo Wang Luo Mei Ti Dui Wai Chuan Bo Yan Jiu: Zhongguo Wangluo Meiti Duiwai Chuanbo Yanjiu

ISBN: 7506820552, 9787506820554
Author/Editor(s): Dongying Wang
Publisher: Zhongguo Shu Ji Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
LCCN: 2011471160
Categories:
Online Journalism > China
Digital Media > China
Mass Media > China > Public Opinion
China > Foreign Public Opinion

Zhongguo Hu Lian Wang Xin Wen Chuan Bo Jie Gou, Gong Neng, Xiao Guo Yan Jiu: Zhongguo Hulianwang Xinwen Chuanbo Jiegou, Gongneng, Xiaoguo Yanjiu

ISBN: 704032850X, 9787040328509
Author/Editor(s): Lan Peng (1966-); Gang Gao (1953-)
Publisher: Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
LCCN: 2012388282
Series: Jiao Yu Bu Ren Wen She Hui Ke Xue Zhong Dian Yan Jiu Ji Di Zhong Da Xiang Mu Cheng Guo Cong Shu. Xin Wen Chuan Bo Xue Tu Shu Guan Xue Qing Bao Xue Dang An Xue Lei ( Volume Publication Series : MOE Supported Projects Of Key Research, Institutes Of Humanities And Social Sciences In Universities. Journalism And Communication, Library And Information Science, Archival Science )
Number of pages: 297
Categories:
Online Journalism > China

Shu Zi Chu Ban Chuan Bo Te Xing Yan Jiu: Shuzi Chuban Chuanbo Texing Yanjiu

ISBN: 7504361143, 9787504361141
Author/Editor(s): Suqin Cheng
Publisher: Zhongguo Guang Bo Dian Shi Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2010
Language: Chinese
LCCN: 2011369363
Series: Zhongguo Chuan Mei Da Xue Dian Shi Xi Bo Shi Wen Ku ( Volume Zhongguo Chuanmeidaxue Dianshixiboshiwenku )
Categories:
Electronic Publishing
Digital Communications