2013 IEEECIC International Conference On Communications In China (ICCC)

ISBN: 1479910333, 9781479910335
Author/Editor(s): IEEE International Conference on Communications in China (2013 : Xi'an Shi, China)); IEEE Xplore (Online service); Zhongguo tong xin xue hui; IEEE Communications Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Telecommunication > China > Congresses
Telecommunication > Fast > (OCoLC)fst01145830
China > Fast > (OCoLC)fst01206073

Seventh International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine: 24-27 November 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475394, 9780819475398
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2008); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; SPIE (Society); Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; China; International Biomedical Optics Society; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo sheng wu wu li xue hui
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455375
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 10, No. 42 )
Proceedings Of SPIE ( v. 7280 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7280 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses

Eighth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine (PIBM 2009): 8-10 August 2009, Wuhan, China

ISBN: 081947908X, 9780819479082
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2009); Qingming Luo; SPIE (Society); Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Zhongguo guang xue xue hui; China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2012419283
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 10, No. 52 )
Proceedings Of SPIE ( v. 7519 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7519 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses

Photonics And Optoelectronics Meetings (POEM) 2009: Optical Storage And New Storage Technologies 8-10 August 2009, Wuhan, China

ISBN: 0819479063, 9780819479068
Author/Editor(s): Photonics and Optoelectronics Meetings ((2009); Masud Mansuripur (1955-); Changsheng Xie; Xiangshui Miao; SPIE (Society); Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Zhongguo guang xue xue hui; China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010459217
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7517 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7517 )
Categories:
Optical Storage Devices > Congresses
Information Storage And Retrieval Systems > Congresses
Optical Data Processing > Congresses
Laser Recording > Congresses

Photonics And Optoelectronics Meetings (POEM) 2009: Industry Lasers And Applications 8-10 August 2009, Wuhan, China

ISBN: 0819479047, 9780819479044
Author/Editor(s): Photonics and Optoelectronics Meetings ((2009); Dianyuan Fan; SPIE (Society); Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Zhongguo guang xue xue hui; China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010459209
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7515 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7515 )
Categories:
Lasers > Industrial Applications > Congresses
Carbon Dioxide Lasers > Congresses
Semiconductor Lasers > Congresses

Photonics And Optoelectronics Meetings (POEM) 2009: Optoelectronic Devices And Integration 8-10 August 2009, Wuhan, China

ISBN: 0819479055, 9780819479051
Author/Editor(s): Photonics and Optoelectronics Meetings ((2009); Zishen Zhao; SPIE (Society); Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Zhongguo guang xue xue hui; China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010459189
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7516 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7516 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Integrated Optics > Congresses

Photonics And Optoelectronics Meetings (POEM) 2009: Solar Cells, Solid State Lighting, And Information Display Technologies 8-10 August 2009, Wuhan, China

ISBN: 0819479071, 9780819479075
Author/Editor(s): Photonics and Optoelectronics Meetings ((2009); Michael Gratzel; SPIE (Society); Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Zhongguo guang xue xue hui; China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455619
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7518 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7518 )
Categories:
Solar Cells > Congresses
Information Display Systems > Congresses
Light Emitting Diodes > Congresses
Semiconductors > Optical Properties > Congresses

Photonics And Optoelectronics Meetings (POEM) 2009: Fiber Optic Communication And Sensors 8-10 August 2009, Wuhan, China

ISBN: 0819479039, 9780819479037
Author/Editor(s): Photonics and Optoelectronics Meetings ((2009); D Jager; SPIE (Society); Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Zhongguo guang xue xue hui; China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010459218
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7514 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7514 )
Categories:
Optical Communications > Congresses
Fiber Optics > Congresses
Optical Fiber Detectors > Congresses

Proceedings, Asia-Pacific Conference On Environmental Electromagnetics: CEEM '2009 Sept. 16-20, 2009 Xi'an, China

ISBN: 142444344X, 9781424443444
Author/Editor(s): Asia-Pacific Conference on Environmental Electromagnetics (2009); Yougang Gao; Qianli Yang; Dan Shi; IEEE Xplore (Online service); Zhongguo tong xin xue hui; IEEE Electromagnetic Compatibility Society; IEEE Communications Society
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
Categories:
Electromagnetism > Congresses
Telecommunication > Congresses
Electromagnetism > Fast > (OCoLC)fst00906590
Telecommunication > Fast > (OCoLC)fst01145830

International Conference On Earth Observation Data Processing And Analysis (ICEODPA): 28-30 December 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475459, 9780819475459
Author/Editor(s): International Conference on Earth Observation Data Processing and Analysis ((2008); Deren Li; Jianya Gong; Huayi Wu; Wuhan da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Zhongguo ce hui ke xue yan jiu yuan; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287925
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7285 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7285 )
Categories:
Earth Sciences > Remote Sensing > Congresses
Astronautics In Earth Sciences > Congresses
Remote Sensing > Congresses