2012 International Symposium On VLSI Design, Automation And Test (VLSI-DAT): April 23-25, 2012, Hsinchu, Taiwan Proceedings Of Technical Papers

ISBN: 1457720817, 9781457720819
Author/Editor(s): Automation International Symposium on VLSI Design ((2012); IEEE Xplore (Online service); Gong ye ji shu yan jiu yuan
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Integrated Circuits > Very Large Scale Integration > Congresses
Integrated Circuits > Very Large Scale Integration > Fast > (OCoLC)fst00975602

2012 IEEE 7th International Power Electronics And Motion Control Conference - ECCE Asia: Conference Proceedings June 2-5, 2012, Harbin, China

ISBN: 1457720868, 9781457720864
Author/Editor(s): International Power Electronics and Motion Control Conference (2012); IEEE Xplore (Online service); Zhongguo dian gong ji shu xue hui; IEEE Power Electronics Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Denki Gakkai (1888); Chollyok Chonja Hakhoe; Haerbin gong ye da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Power Electronics > Congresses
Motion Control Devices > Congresses
Motion Control Devices > Fast > (OCoLC)fst01027082
Power Electronics > Fast > (OCoLC)fst01074238