Advanced Sensor Systems And Applications IV: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483834, 9780819483836
Author/Editor(s): B Culshaw; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing gong ye xue yuan; China; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405678
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7853 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7853 )
Categories:
Detectors > Congresses
Signal Processing > Congresses

Optoelectronic Imaging And Multimedia Technology: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 081948380X, 9780819483805
Author/Editor(s): Toru Yoshizawa (1939-); Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing gong ye xue yuan; China; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405689
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7850 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7850 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Imaging Systems > Congresses
Multimedia Systems > Congresses

High-power Lasers And Applications V: 18-19 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483737, 9780819483737
Author/Editor(s): Upendra N Singh; SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing gong ye xue yuan; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405682
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7843 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7843 )
Categories:
High Power Lasers > Congresses
High Power Lasers > Industrial Applications > Congresses

Infrared, Millimeter Wave, And Terahertz Technologies: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483842, 9780819483843
Author/Editor(s): Cunlin Zhang; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing gong ye xue yuan; China; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405681
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7854 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7854 )
Categories:
Millimeter Wave Devices > Congresses
Infrared Technology > Congresses
Submillimeter Waves > Congresses
Terahertz Technology > Congresses

Optical Metrology And Inspection For Industrial Applications: 18-20 October 2010

ISBN: 0819483850, 9780819483850
Author/Editor(s): Kevin G Harding; Peisen S Huang; Toru Yoshizawa (1939-); SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing gong ye xue yuan; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405680
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7855 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7855 )
Categories:
Engineering Inspection > Congresses
Optical Detectors > Industrial Applications > Congresses
Optical Measurements > Congresses
Interferometry > Industrial Applications > Congresses
Quality Control > Optical Methods > Congresses

Optics In Health Care And Biomedical Optics IV: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483753, 9780819483751
Author/Editor(s): Qingming Luo; Ying Gu; Xingde Li; SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing gong ye xue yuan; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012405677
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7845 )
Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 11, No. 42 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7845 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Biosensors > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses
Optical Devices > Congresses
Biomedical Technology > Instrumentation > Congresses

Optoelectronic Devices And Integration III: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 081948377X, 9780819483775
Author/Editor(s): Hai Ming (1947-); Xuping Zhang; Alan Xiaolong Wang; SPIE (Society); Beijing gong ye xue yuan; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012359382
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7847 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7847 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Integrated Optics > Congresses
Photonics > Congresses
Optical Wave Guides > Congresses

LED And Display Technologies: 18-19 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483826, 9780819483829
Author/Editor(s): Gang Yu; Yanbing Hou; SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing gong ye xue yuan; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2011293423
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7852 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7852 )
Categories:
Information Display Systems > Technological Innovations > Congresses
Light Emitting Diodes > Congresses
Liquid Crystal Displays > Congresses

Quantum And Nonlinear Optics: 18-19 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483761, 9780819483768
Author/Editor(s): Qihuang Gong; Guang-can Guo; Y. R Shen; SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing gong ye xue yuan; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012359386
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7846 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7846 )
Categories:
Nonlinear Optics > Congresses
Quantum Optics > Congresses

Information Optics And Optical Data Storage: 18-19 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483818, 9780819483812
Author/Editor(s): Feijun Song; SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing gong ye xue yuan; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012359387
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7851 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7851 )
Categories:
Optical Storage Devices > Congresses
Optical Data Processing > Congresses
Optical Communications > Congresses