Lasers In Material Processing And Manufacturing III: 12-14 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470007, 9780819470003
Author/Editor(s): Shu-Sen Deng; Akira Matsunawa; Xiao Zhu; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010459304
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6825 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6825 )
Categories:
Lasers > Industrial Applications > Congresses
Manufacturing Processes > Congresses

Nanophotonics, Nanostructure, And Nanometrology II: 12-14 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470066, 9780819470065
Author/Editor(s): Xing Zhu (1950-); Stephen Yu Chou; Yasuhiko Arakawa; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010293913
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6831 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6831 )
Categories:
Nanostructured Materials > Optical Properties > Congresses
Photonics > Congresses
Metrology > Congresses

Optoelectronic Devices And Integration II: 12-15 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470139, 9780819470133
Author/Editor(s): Hai Ming; Xuping Zhang; Maggie Yihong Chen; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010293904
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6838 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6838 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Integrated Optics > Congresses
Photonics > Congresses
Optical Wave Guides > Congresses

Terahertz Photonics: 12-14 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470155, 9780819470157
Author/Editor(s): Cunlin Zhang; Xi-Cheng Zhang (1956-); Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010293854
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6840 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6840 )
Categories:
Photonics > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses
Optical Communications > Congresses

Quantum Optics, Optical Data Storage, And Advanced Microlithography: 12-14 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470023, 9780819470027
Author/Editor(s): Guang-can Guo; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; China; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287968
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6827 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6827 )
Categories:
Quantum Optics > Congresses
Optical Storage Devices > Congresses
Computer Storage Devices > Congresses
Microlithography > Congresses

High-power Lasers And Applications IV: 12-14 November 2007, Beijing, China

ISBN: 081946998X, 9780819469984
Author/Editor(s): Dianyuan Fan; Robert Frederick Walter; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; China; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287948
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6823 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6823 )
Categories:
High Power Lasers > Congresses
High Power Lasers > Industrial Applications > Congresses

Optical Design And Testing III: 12-15 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470090, 9780819470096
Author/Editor(s): Yongtian Wang; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287924
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6834 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6834 )
Categories:
Optical Instruments > Design And Construction > Congresses
Optical Instruments > Testing > Congresses

Semiconductor Lasers And Applications III: 12-13 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819469998, 9780819469991
Author/Editor(s): Lianghui Chen; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287902
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6824 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6824 )
Categories:
Semiconductor Lasers > Congresses
Semiconductor Lasers > Industrial Applications > Congresses

Light-emitting Diode Materials And Devices II: 12-14 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470031, 9780819470034
Author/Editor(s): Jian Wang; Hezhou Wang; Changhee Lee (1964-); Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287829
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6828 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6828 )
Categories:
Light Emitting Diodes > Materials > Congresses
Light Emitting Diodes > Design And Construction > Congresses
Diodes, Semiconductor > Optical Properties > Congresses

Optics In Health Care And Biomedical Optics III: 12-15 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470015, 9780819470010
Author/Editor(s): Xingde Li; Qingming Luo; Ying Gu; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; China; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287780
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 8, No. 49 )
Proceedings Of SPIE ( v. 6826 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6826 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Biosensors > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses
Laser Therapy > Congresses
Lasers > Diagnostic Use > Congresses