Rat Fire: Korean Stories From The Japanese Empire

ISBN: 1933947675, 9781933947679
Author/Editor(s): Theodore H. Hughes; Chae-yong Kim (1960-); Jin-kyung Lee; Sang-kyung Lee; Yo?ng-hu?i Pak (1901-); Yo?ng Song (1903-); Hak-song Ch'oe (1901-1933); Myo?ng-hu?i Cho (1894-1942); Hyo-so?k Yi (1907-1942); Nam-ch'o?n Kim (1911-1953); Sin-ae Paek (1908-1939); Ki-yo?ng Yi (1894-); Kyo?ng-ae Kang (1906-1944); Nam-wo?n Yi; So?r-ya Han (1900-); Sa-ryang Kim (1914-1950); Yo?ng-so?k Kim; Man-sik Ch'ae (1902-1950)
Publisher: Cornell University East Asia Program ( Ithaca New York )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Series: Cornell East Asia Series ( Volume 167 )
Number of pages: 415
Categories:
Korean Literature > 20th Century > Translations Into English
Short Stories, Korean > Translations Into English

Optimization Based Data Mining Theory And Applications

ISBN: 0857295047, 9780857295040
Author/Editor(s): Yong Shi; Yingjie Tian; Gang Kou; Yi Peng; Jianping Li
Publisher: Springer-Verlag London Limited ( London )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Series: Advanced Information And Knowledge Processing
Categories:
Input/Output And Data Communications
Data Mining And Knowledge Discovery
Computer Science
Data Mining
Data Transmission Systems

Gang De Qin

ISBN: 1461823366, 9781461823360
Author/Editor(s): Meng Zhang (1975-); Kwang-sok Ch'oe; Huiyin Gan; Shuhao Zhou; Shuo Wang; Yi Zhang; Bingmo Wu; Yun Lu; Bo Gao; Qianyuan Wang (1972-); Hailu Qin; Sin-yong Chang; Wan mei shi jie (Beijing) ying shi wen hua you xian gong si; Dalian hong yuan ying shi chuan mei you xian gong si; Liaoning dian ying zhi pian chang; Film Movement (Firm)
Publisher: Film Movement ( Fair Lawn, N.J. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Series: Film Movement Series ( Volume year 9, Film 9 )
Categories:
Divorce > China > Drama
Custody Of Children > China > Drama
Job Satisfaction > Drama
Happiness > Drama

Optoelectronic Materials And Devices: 5-7 September, 2006, Gwangju, South Korea

ISBN: 0819464473, 9780819464477
Author/Editor(s): Yong Hee Lee; Fumio Koyama; Yi Luo; Hanguk Kwanghakhoe; Zhongguo guang xue xue hui; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: English
LCCN: 2007274468
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6352 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6352 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Optoelectronics > Materials > Congresses
Silicon > Optical Properties > Congresses
Photonics > Congresses

Traditional Korean Costume

ISBN: 1905246048, 9781905246045
Author/Editor(s): Kyong-ja Yi (1938-); Na-yong Hong; Suk-hwan Chang; Mi-ryang Yi (1962-)
Publisher: Global Oriental ( Folkestone, Kent, UK )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2008405737
Number of pages: 335
Categories:
Clothing And Dress > Korea > History
Clothing And Dress > Korea > Pictorial Works
Dress Accessories > Korea > History
Dress Accessories > Korea > Pictorial Works
Costume Design > Korea
Aesthetics, Korean