The Chinese Photobook: From The 1900s To The Present

ISBN: 1597112283, 9781597112284
Author/Editor(s): Martin Parr (1952-); Zheng Gu (1959-); WassinkLundgren (Photography partnership); Aperture Gallery; Youlunsi dang dai yi shu zhong xin; Photographers' Gallery
Publisher: Aperture ( New York N Y )
Published/Copyright Year: 2015
Language: English
Number of pages: 447
Categories:
Photobooks > China > History
Photography > China > History
Photobooks > China > Bibliography
China > History > 20th Century
China > History > 21st Century

2009 International Conference On Optical Instruments And Technology: Optoelectronic Measurement Technology And Systems 19-22 October 2009, Shanghai, China

ISBN: 0819478970, 9780819478979
Author/Editor(s): International Conference on Optical Instruments and Technology ((2009); Shenghua Ye (1934-); Guangjun Zhang; Jun Ni (1957-); Zhongguo yi qi yi biao xue hui; SPIE (Society); Zhongguo ke xue ji shu xie hui
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7511 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7511 )
Categories:
Optical Measurements > Industrial Applications > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses
Optical Instruments > Congresses

Optoelectronic Measurement Technology And Applications: 2008 International Conference On Optical Instruments And Technology 16-19 November 2008, Beijing, China

ISBN: 0819474045, 9780819474049
Author/Editor(s): International Conference on Optical Instruments and Technology ((2008); Shenghua Ye (1934-); Guangjun Zhang; Jun Ni; Zhongguo yi qi yi biao xue hui; SPIE (Society); Zhongguo ke xue ji shu xie hui
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455625
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7160 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7160 )
Categories:
Optical Measurements > Industrial Applications > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses
Optical Instruments > Congresses

Infrared Materials, Devices, And Applications: 12-15 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470104, 9780819470102
Author/Editor(s): Yi Cai; Haimei Gong; Jean-Pierre Chatard; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010455634
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6835 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6835 )
Categories:
Infrared Technology > Congresses
Infrared Detectors > Materials > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses
Infrared Equipment > Congresses
Infrared Imaging > Congresses

Advanced Materials And Devices For Sensing And Imaging III: 12-14 November 2007, Beijing, China

ISBN: 081947004X, 9780819470041
Author/Editor(s): Anbo Wang; Yi-Mo Zhang (1933-); Yukihiro Ishii; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010459251
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6829 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6829 )
Categories:
Optical Fiber Detectors > Materials > Congresses
Detectors > Materials > Congresses
Optoelectronic Devices > Materials > Congresses
Photonics > Congresses

Fourth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine: 3-6 September, 2005, Tianjin, China

ISBN: 081946080X, 9780819460806
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2005); Kexin Xu; Tianjin da xue; Jing mi ce shi ji shu ji yi gi guo jia zhong dian shi yan shi (China); Hua zhong ke ji da xue; Hua nan shi fan da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Society of Photo-optical Instrumentation Engineers
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: English
LCCN: 2007274514
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 7, No. 37 )
Proceedings Of Society For Optical Engineering ( v. 6047 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6047 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses

Qiang: Zhongguo Dang Dai Yi Shu De Li Shi Yu Bian Jie

ISBN: 1887457054, 9781887457057
Author/Editor(s): Minglu Gao; Zhonghua shi ji tan yi shu guan; Albright-Knox Art Gallery; UB Art Galleries
Publisher: Albright Knox Art Gallery ( Buffalo, NY )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2005048208
Number of pages: 414
Categories:
Arts, Chinese > 20th Century > Exhibitions
Arts, Chinese > 21st Century > Exhibitions
Avant-garde (Aesthetics) > China > Exhibitions

Optoelectronic Materials And Devices For Optical Communications: 7-10 November, 2005, Shanghai, China

ISBN: 0819460516, 9780819460516
Author/Editor(s): Shinji Tsuji (1928-); Jens Buus; Yi Luo (1960-); Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo tong xin xue hui; Shanghai jiao tong da xue; IEEE Communications Society; Hua wei ji shu you xian gong si
Publisher: SPIE--the International Society For Optical Engineering ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2006274571
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6020 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6020 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Materials > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses
Optical Communications > Congresses
Semiconductors > Congresses