Mobility Management: Principle, Technology And Applications

ISBN: 366252726X, 9783662527269
Author/Editor(s): Shanzhi Chen; Yan Shi; Bo Hu; Ming Ai
Publisher: Springer
Published/Copyright Year:
Language: English
Series: Signals And Communication Technology
Number of pages: 310
Categories:
Engineering
Computer Communication Systems
Computers
Management Information Systems
Computer Science
Electrical Engineering
Communications Engineering, Networks

City And Citizens In Modern China: Towards A Scientific Approach To Urban Development

ISBN: 1844643468, 9781844643462
Author/Editor(s): Zhongguo cheng shi fa zhan yan jiu yuan
Publisher: Paths International Ltd ( Reading United Kingdom )
Published/Copyright Year: 2015
Language: English
Number of pages: 221
Categories:
City Planning > China
Cities And Towns > China > Growth
Community Development, Urban > China

Zhan Zheng De Li Shi Yu Ji Yi: War In History And Memory

ISBN: 9860465673, 9789860465679
Author/Editor(s): Zhan zheng de li shi yu ji yi: kang zhan sheng li qi shi zhou nian guo ji xue shu yan tao hui ((2015); Fangshang Lu
Publisher: Guo Shi Guan ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
LCCN: 2016367613
Number of pages: 351
Categories:
Sino-Japanese War, 1937-1945 > History
Sino-Japanese War, 1937-1945 > Diplomatic History
China > History > 1937-1945

Gong Chan Guo Ji Yu Zhong Yang Su Qu Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji

ISBN: 7509831091, 9787509831090
Author/Editor(s): Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi ke yan guan li bu; Zhongguo Jinggangshan gan bu xue yuan; Zhongguo zhong gong dang shi xue hui gong chan guo ji yu Zhongguo ge ming guan xi yan jiu zhuan ye wei yuan
Publisher: Zhong Gong Dang Shi Chu Ban She ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese

Kang Ri Zhan Zheng Shi Qi Zhongguo Jie Fang Qu Ren Kou Shang Wang He Cai Chan Sun Shi Dang An Xuan Bian

ISBN: 750983239X, 9787509832394
Author/Editor(s): Zhong yang dang shi yan jiu shi; Zhong yang dang an guan
Publisher: Zhong Gong Dang Shi Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Series: Kang Ri Zhan Zheng Shi Qi Zhongguo Ren Kou Shang Wang He Cai Chan Sun Shi Tiao Yan Cong Shu. A Xi Lie
Zhongguo Kang Zhan Sun Shi Ke Ti Diao Yan Cheng Guo Cong Shu
Categories:
Sino-Japanese Conflict, 1931-1933 > Registers Of Dead > China
Sino-Japanese Conflict, 1931-1933 > Destruction And Pillage > China
Sino-Japanese War, 1937-1945 > Registers Of Dead > China
Sino-Japanese War, 1937-1945 > Destruction And Pillage > China
War Victims > China