2013 International Conference On Management Science & Engineering: 20 Annual Conference Proceedings July 17-19, 2013, Harbin P.R. China

ISBN: 1479904732, 9781479904730
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2013); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); IEEE Technology Management Council; Haerbin gong ye da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141

Proceedings, IET International Radar Conference 2013: April 14-16, 2013, Xi'an China

ISBN: 1849196036, 9781849196031
Author/Editor(s): IET International Radar Conference (2013); Xiaopeng Yang; IEEE Xplore (Online service); Institution of Engineering and Technology; Zhongguo dian zi xue hui; Beijing gong ye xue yuan; IEEE Geoscience and Remote Sensing Society
Publisher: Institution Of Engineering And Technology ( Stevenage UK )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Radar > Congresses
Radar > Fast > (OCoLC)fst01086712

2012 International Conference On Management Science & Engineering: 19th Annual Conference Proceedings September 20-22, 2012, Dallas, USA

ISBN: 1467330140, 9781467330145
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2012); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); University of Texas at Dallas; Haerbin gong ye da xue; IEEE Technology Management Council; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141

IEEE Sixth International Symposium On Theoretical Aspects Of Software Engineering: Proceedings, Beijing, China 4-6 July 2012

ISBN: 1467323535, 9781467323536
Author/Editor(s): International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering (2012); Tiziana Margaria-Steffen (1964-); Zongyan Qiu; Hongli Yang; IEEE Xplore (Online service); IEEE Computer Society; International Federation for Information Processing; Beijing gong ye da xue
Publisher: IEEE Computer Society ( Los Alamitos, Calif. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Software Engineering > Congresses
Computer Software > Development > Congresses
Computer Software > Development > Fast > (OCoLC)fst00872537
Software Engineering > Fast > (OCoLC)fst01124185

Proceedings, 2012 13th International Conference On Electronic Packaging Technology & High Density Packaging (ICEPT-HDP 2012): Location, Guilin Bravo Hotel, Guilin, China Dates, Monday, Aug. 13 To Thursday, Aug. 16, 2012

ISBN: 1467316814, 9781467316811
Author/Editor(s): International Conference on Electronic Packaging Technology & High Density Packaging ((2012); Miao Cai; Daoguo Yang; Keyun Bi; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Packaging & Manufacturing Technology Society Components; Zhongguo dian zi xue hui
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Microelectronic Packaging > Congresses
Electronic Packaging > Congresses
Technology
Electronic Packaging > Fast > (OCoLC)fst00907414
Microelectronic Packaging > Fast > (OCoLC)fst01019751

2011 International Conference On Management Science & Engineering 18th Annual Conference Proceedings: September 13-15, 2011, Rome, Italy

ISBN: 1457718863, 9781457718861
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2011); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); Haerbin gong ye da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); IEEE Technology Management Council
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Management Science > Congresses
Industrial Management > Congresses
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management Science > Fast > (OCoLC)fst01007306

Advanced Optical Manufacturing Technologies: 5th International Symposium On Advanced Optical Manufacturing And Testing Technologies 26-29 April 2010, Dalian, China

ISBN: 0819480851, 9780819480859
Author/Editor(s): International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technologies (2010); Li Yang; Zhongguo guang xue xue hui; SPIE (Society); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China; Zhongguo ke xue yuan; Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2011288053
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7655 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7655 )
Categories:
Optical Instruments > Design And Construction > Congresses
Optical Instruments > Industrial Applications > Congresses
Optical Instruments > Testing > Congresses
Optical Industry > Congresses

Proceedings, 2010 International Conference On Electronic Packaging Technology & High Density Packaging: (ICEPT-HDP 2010) ; Location, Tang Cheng Hotel, Xi'an, China ; Dates, Monday, Aug 16 To Thursday, Aug 19, 2010

ISBN: 1424481406, 9781424481408
Author/Editor(s): International Conference on Electronic Packaging Technology & High Density Packaging ((2010); Keyun Bi; Yintang Yang; Gang Dong; IEEE Xplore (Online service); Zhongguo dian zi xue hui; China Electronic Packaging Society; China) Qing hua da xue (Beijing; Xi'an dian zi ke ji da xue; Packaging & Manufacturing Technology Society Components
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Electronic Packaging > Congresses
Microelectronic Packaging > Congresses
Electronic Packaging > Fast > (OCoLC)fst00907414
Microelectronic Packaging > Fast > (OCoLC)fst01019751
Ebooks -- UML

International Conference On Space Information Technology 2009: 26-27 November 2009, Beijing, China

ISBN: 0819480797, 9780819480798
Author/Editor(s): Xingrui Ma; Baohua Yang; Ming Li; Space Star Technology Company Ltd; China Academy of Space Technology; Hua zhong gong xue yuan; Second Academy of China Aerospace and Industry Corporation; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012360672
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7651 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7651 )
Categories:
Information Technology > Congresses
Space Sciences > Information Technology > Congresses
Artificial Satellites In Telecommunication > Congresses
Outer Space > Exploration > Information Technology > Congresses

Proceedings IC-BNMT: 2010 3rd IEEE International Conference On Broadband Network & Multimedia Technology October 26-28, Beijing, China

ISBN: 1424467691, 9781424467693
Author/Editor(s): IEEE International Conference on Broadband Network & Multimedia Technology (2010); Fangchun Yang; Yan Ma; Weining Wang; Xiaohong Huang; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Institution of Engineering and Technology; Beijing you dian da xue
Publisher: IEEE Press ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Multimedia Systems > Congresses
Broadband Communication Systems > Congresses
Telecommunication Systems > Congresses
Broadband Communication Systems > Fast > (OCoLC)fst00839147
Multimedia Systems > Fast > (OCoLC)fst01028920
Telecommunication Systems > Fast > (OCoLC)fst01146038