IS3C 2014: 2014 International Symposium On Computer, Consumer And Control Proceedings 10-12 June 2014, Taichung, Taiwan

ISBN: 147995277X, 9781479952779
Author/Editor(s): Consumer and Control International Symposium on Computer ((2014); IEEE Xplore (Online service); IEEE Circuits and Systems Society; Guo li qin yi ke ji da xue; Xi'an ke ji da xue; Guo li zhong xing da xue; Intelligent Living Technology Association of Taiwan
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos California )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Categories:
Computer Networks > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Multimedia Systems > Congresses
Household Electronics > Congresses
Signal Processing > Digital Techniques > Congresses
Semiconductors > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Networks > Fast > (OCoLC)fst00872297

1st International Conference On Intelligent Green Building And Smart Grid: IGBSG 2014 April 23-25, 2014

ISBN: 1467361232, 9781467361231
Author/Editor(s): International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (2014); IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Guo li Taiwan ke ji da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Categories:
Smart Power Grids > Congresses
Intelligent Buildings > Congresses
Sustainable Development > Data Processing > Congresses
Municipal Engineering > Congresses
Municipal Engineering > Fast > (OCoLC)fst01029247
Sustainable Development > Management > Fast > (OCoLC)fst01139750

ARIS 2014: International Conference On Advanced Robotics And Intelligent Systems Conference Program And Digest National Taiwan University Of Science And Technology, Taipei, Taiwan, June 6 - June 8, 2014

ISBN: 1479958468, 9781479958467
Author/Editor(s): International Conference on Advanced Robotics and Intelligent Systems (2014); IEEE Xplore (Online service); Guo li Taiwan ke ji da xue; Robotics Society of Taiwan; Man IEEE Systems; IEEE Robotics and Automation Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway N J )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Categories:
Robotics > Congresses
Expert Systems (Computer Science) > Congresses
Artificial Intelligence > Congresses
Human-computer Interaction > Congresses
Artificial Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00817247
Expert Systems (Computer Science) > Fast > (OCoLC)fst00918516
Human-computer Interaction > Fast > (OCoLC)fst00963494
Robotics > Fast > (OCoLC)fst01098997

CIS 2013: The 9th International Conference On Computational Intelligence And Security Proceedings 14-15 December 2013, Emei Mountain, Sichuan Province, China

ISBN: 1479925489, 9781479925483
Author/Editor(s): CIS (Conference) (2013); IEEE Xplore (Online service); Xi'an dian zi ke ji da xue; Leshan-Shifan-Xueyuan; Guangdong gong ye da xue; IEEE Computer Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing shi fan da xue
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos CA )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computer Security > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Security > Fast > (OCoLC)fst00872484

Proceedings, 2013 12th International Conference On Optical Communications And Networks (ICOCN): July 26-28, 2013, Chengdu, China

ISBN: 1479913863, 9781479913862
Author/Editor(s): International Conference on Optical Communications and Networks (2013); IEEE Xplore (Online service); China) Dian zi ke ji da xue (Chengdu; Xi nan jiao tong da xue (China); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); IEEE Photonics Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Optical Communications > Congresses
Fiber Optics > Congresses
Computer Networks > Congresses
Optoelectronics > Congresses
Computer Networks > Fast > (OCoLC)fst00872297
Fiber Optics > Fast > (OCoLC)fst00923576
Optical Communications > Fast > (OCoLC)fst01046655
Optoelectronics > Fast > (OCoLC)fst01046921

Proceedings, 2013 21st International Conference On Geoinformatics: Geoinformatics 2013 June 20-22, 2013, Kai Feng, China

ISBN: 146736228X, 9781467362283
Author/Editor(s): International Conference on Geoinformatics (2013); Shixiong Hu; Xinyue Ye; IEEE Xplore (Online service); Henan da xue; China; International Association of Chinese Professionals in Geographic Information Science; Henan Sheng ke xue ji shu xie hui; IEEE Geoscience and Remote Sensing Society; Henan Sheng di li xue hui; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Geographic Information Systems > Congresses
Geographic Information Systems > Fast > (OCoLC)fst00940423

2013 International Conference On Management Science & Engineering: 20 Annual Conference Proceedings July 17-19, 2013, Harbin P.R. China

ISBN: 1479904732, 9781479904730
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2013); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); IEEE Technology Management Council; Haerbin gong ye da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141

Proceedings: 2013 IEEE International Conference On Granular Computing (GrC) 13-15 December 2013, Beijing

ISBN: 1479912816, 9781479912810
Author/Editor(s): IEEE International Conference on Granular Computing ((2013); Shuliang Wang (1974-); Xingquan Zhu (1973-); Tingting He; IEEE Xplore (Online service); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Granular Computing > Congresses
Granular Computing > Fast > (OCoLC)fst00946462

ICMREE 2013: Proceedings 2013 International Conference On Materials For Renewable Energy And Environment August, 19-21, 2013, Chengdou, China

ISBN: 1479933368, 9781479933365
Author/Editor(s): International Conference on Materials for Renewable Energy & Environment ((2013); IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China Energy Society
Publisher: IEEE Press ( Piscataway N J )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Renewable Energy Sources > Congresses
Renewable Energy Sources > Environmental Aspects > Congresses
Green Technology > Congresses