IS3C 2014: 2014 International Symposium On Computer, Consumer And Control Proceedings 10-12 June 2014, Taichung, Taiwan

ISBN: 147995277X, 9781479952779
Author/Editor(s): Consumer and Control International Symposium on Computer ((2014); IEEE Xplore (Online service); IEEE Circuits and Systems Society; Guo li qin yi ke ji da xue; Xi'an ke ji da xue; Guo li zhong xing da xue; Intelligent Living Technology Association of Taiwan
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos California )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Categories:
Computer Networks > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Multimedia Systems > Congresses
Household Electronics > Congresses
Signal Processing > Digital Techniques > Congresses
Semiconductors > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Networks > Fast > (OCoLC)fst00872297

CIS 2013: The 9th International Conference On Computational Intelligence And Security Proceedings 14-15 December 2013, Emei Mountain, Sichuan Province, China

ISBN: 1479925489, 9781479925483
Author/Editor(s): CIS (Conference) (2013); IEEE Xplore (Online service); Xi'an dian zi ke ji da xue; Leshan-Shifan-Xueyuan; Guangdong gong ye da xue; IEEE Computer Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing shi fan da xue
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos CA )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computer Security > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Security > Fast > (OCoLC)fst00872484

2013 IEEE International Symposium On Assembly And Manufacturing (ISAM): July 30th-Aug 2nd, 2013, Xi'an, China

ISBN: 1479916560, 9781479916566
Author/Editor(s): IEEE International Symposium on Assembly and Manufacturing ((2013); Jun Hong; Michael Yu Wang; IEEE Xplore (Online service); IEEE Robotics and Automation Society; Xi'an jiao tong da xue; Cooperative Institutional Research Program (U.S.); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Flexible Manufacturing Systems > Congresses
Robots, Industrial > Congresses
Production Planning > Congresses
Assembly-line Methods > Congresses
Assembly-line Methods > Fast > (OCoLC)fst00819017
Flexible Manufacturing Systems > Fast > (OCoLC)fst00927244
Production Planning > Fast > (OCoLC)fst01078339
Robots, Industrial > Fast > (OCoLC)fst01099080

Proceedings, 2013 12th International Conference On Optical Communications And Networks (ICOCN): July 26-28, 2013, Chengdu, China

ISBN: 1479913863, 9781479913862
Author/Editor(s): International Conference on Optical Communications and Networks (2013); IEEE Xplore (Online service); China) Dian zi ke ji da xue (Chengdu; Xi nan jiao tong da xue (China); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); IEEE Photonics Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Optical Communications > Congresses
Fiber Optics > Congresses
Computer Networks > Congresses
Optoelectronics > Congresses
Computer Networks > Fast > (OCoLC)fst00872297
Fiber Optics > Fast > (OCoLC)fst00923576
Optical Communications > Fast > (OCoLC)fst01046655
Optoelectronics > Fast > (OCoLC)fst01046921

2013 10th International Conference On Service Systems And Service Management (ICSSSM): Proceedings Of ICSSSM'13 July 17-19, 2013, Hong Kong, China

ISBN: 1467344346, 9781467344340
Author/Editor(s): International Conference on Services Systems and Services Management (2013); Xiangyun Sean Zhou; Yongbo Xiao; Jianmin Jia; Jian Chen; Xiaoqiang Cau; IEEE Xplore (Online service); Man IEEE Systems; Chinese University of Hong Kong; China) Qing hua da xue (Beijing; Xi nan jiao tong da xue (China)
Publisher: IEEE ( Piscataway N J )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Electronic Commerce > Congresses
Computer Networks > Management > Congresses
Computer Systems > Management > Congresses
Service Industries > Management > Congresses
Computer Networks > Management > Fast > (OCoLC)fst00872323
Computer Systems > Management > Fast > (OCoLC)fst00872655
Electronic Commerce > Fast > (OCoLC)fst00906906
Service Industries > Management > Fast > (OCoLC)fst01113442

2013 Sixth International Conference On Advanced Computational Intelligence (ICACI): Proceedings Hangzhou, Zhejiang, China, October 19-21, 2013

ISBN: 1467363413, 9781467363419
Author/Editor(s): International Conference on Advanced Computational Intelligence (2013); IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Zhejiang da xue; Xi'an Jiaotong-Liverpool University; Chinese University of Hong Kong
Publisher: IEEE ( Piscataway N J )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computational Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995

2013 25th Chinese Control And Decision Conference (CCDC): May 25-27, 2013 Guizhou Park Hotel, Guiyang, China

ISBN: 1467355348, 9781467355346
Author/Editor(s): Chinese Control and Decision Conference (2013); IEEE Xplore (Online service); IEEE Control Systems Society; Zhongguo xi tong gong cheng xue hui; Chinese Association for Artificial Intelligence; Chinese Association of Automation; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Decision Making > Mathematical Models > Congresses
Robotics > Congresses
Fuzzy Systems > Congresses
Automatic Control > Congresses
Adaptive Control Systems > Congresses
Intelligent Control Systems > Congresses
Adaptive Control Systems > Fast > (OCoLC)fst00796490
Automatic Control > Fast > (OCoLC)fst00822702

2013 IEEECIC International Conference On Communications In China (ICCC)

ISBN: 1479910333, 9781479910335
Author/Editor(s): IEEE International Conference on Communications in China (2013 : Xi'an Shi, China)); IEEE Xplore (Online service); Zhongguo tong xin xue hui; IEEE Communications Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Telecommunication > China > Congresses
Telecommunication > Fast > (OCoLC)fst01145830
China > Fast > (OCoLC)fst01206073

2012 International Conference On Manipulation, Manufacturing And Measurement On The Nanoscale (3M-NANO): August 29-September 1, 2012, Xi'an, China Conference Proceedings

ISBN: 1467345903, 9781467345903
Author/Editor(s): Manufacturing and Measurement on the Nanoscale International Conference on Manipulation ((2012); Volkmar Eichhorn; Hui Xie; Rencheng Liu; Miao Yu; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE Nanotechnology Council; Xi'an Technological University; Changchun ke ji da xue; Universitat Oldenburg; Science and Technology on Electromechanical Dynamic Control Laboratory
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Nanoscience > Congresses
Nanotechnology > Congresses
Nanoscience > Fast > (OCoLC)fst01032629
Nanotechnology > Fast > (OCoLC)fst01032639

ICIG 2009: Proceedings Of The Fifth International Conference On Image And Graphics Xi'an, Shanxi, China, 20-23 September 2009

ISBN: 0769538835, 9780769538839
Author/Editor(s): International Conference on Image and Graphics (2009); Yu-Jin Zhang (1954-); Zhongguo tu xiang tu xing xue hui (China); Shaanxi Sheng Xi bei gong ye da xue (Xi'an; Xi'an University of Technology; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: IEEE Computer Society ( Los Alamitos, Calif. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2009940698
Number of pages: 1002
Categories:
Computer Graphics > Congresses
Image Processing > Digital Techniques > Congresses