Holography, Diffractive Optics, And Applications IV: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483788, 9780819483782
Author/Editor(s): Yunlong Sheng; Chongxiu Yu; Linsen Chen (1961-); SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Beijing gong ye xue yuan; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2011377765
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7848 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7848 )
Categories:
Holography > Congresses
Diffraction > Congresses

ICIG 2009: Proceedings Of The Fifth International Conference On Image And Graphics Xi'an, Shanxi, China, 20-23 September 2009

ISBN: 0769538835, 9780769538839
Author/Editor(s): International Conference on Image and Graphics (2009); Yu-Jin Zhang (1954-); Zhongguo tu xiang tu xing xue hui (China); Shaanxi Sheng Xi bei gong ye da xue (Xi'an; Xi'an University of Technology; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: IEEE Computer Society ( Los Alamitos, Calif. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2009940698
Number of pages: 1002
Categories:
Computer Graphics > Congresses
Image Processing > Digital Techniques > Congresses

Electronic Imaging And Multimedia Technology V: 12-15 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470082, 9780819470089
Author/Editor(s): Liwei Zhou (1932-); Chung-Sheng Li (1962-); Minerva Ming-Yee Yeung (1969-); Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287937
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6833 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6833 )
Categories:
Imaging Systems > Congresses
Multimedia Systems > Congresses

Holography And Diffractive Optics III: 12-14 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470074, 9780819470072
Author/Editor(s): Yunlong Sheng; Dahsiung Hsu; Chongxiu Yu; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010459334
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6832 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6832 )
Categories:
Holography > Congresses
Diffraction > Congresses

Solid State Quantum Computing: Proceedings Of The 2nd International Workshop On Solid State Quantum Computing, And Mini School On Quantum Information Science, Taipei, Taiwan, 23-27 June, 2008

ISBN: 0735406057, 9780735406056
Author/Editor(s): International Workshop on Solid-State Quantum Computing (2008); Hsi-Sheng Goan; Yueh-Nan Chen; Guo jia ke xue wei yuan hui; American Institute of Physics
Publisher: American Institute Of Physics ( Melville, N.Y. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2008938919
Series: AIP Conference Proceedings ( Volume 1074 )
Number of pages: 122
Categories:
Quantum Computers > Congresses
Solid State Physics > Congresses

China's Ascendancy: An Opportunity Or A Threat What Every American Should Know About China

ISBN: 0978509536, 9780978509538
Author/Editor(s): Sheng-Wei Wang
Publisher: International Pub. House For China's Culture ( Washington, D.C. )
Published/Copyright Year: 2007
Language: English
LCCN: 2007037517
Number of pages: 340
Categories:
Competition, International
United States > Foreign Relations > China
China > Foreign Relations > United States
China > Foreign Relations > 21st Century
United States > Foreign Relations > 21st Century
China > Foreign Public Opinion, American
China > Politics And Government > 2002-
China > Economic Policy > 2000-

Fifth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine: 1-3 September 2006, Wuhan, China

ISBN: 0819466565, 9780819466563
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2006); Qingming Luo; Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo Sheng wu wu li xue hui; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers
Publisher: ; SPIE--the International Society For Optical Engineering ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2007
Language: English
LCCN: 2007280931
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 8, No. 36 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6534 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses