IS3C 2014: 2014 International Symposium On Computer, Consumer And Control Proceedings 10-12 June 2014, Taichung, Taiwan

ISBN: 147995277X, 9781479952779
Author/Editor(s): Consumer and Control International Symposium on Computer ((2014); IEEE Xplore (Online service); IEEE Circuits and Systems Society; Guo li qin yi ke ji da xue; Xi'an ke ji da xue; Guo li zhong xing da xue; Intelligent Living Technology Association of Taiwan
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos California )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Categories:
Computer Networks > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Multimedia Systems > Congresses
Household Electronics > Congresses
Signal Processing > Digital Techniques > Congresses
Semiconductors > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Networks > Fast > (OCoLC)fst00872297

Eleventh IEEE International Conference On Control And Automation: Evergreen Laurel Hotel, Taichung, Taiwan, June 18-20, 2014

ISBN: 1479928372, 9781479928378
Author/Editor(s): International Conference on Control and Automation (2014); IEEE Xplore (Online service); IEEE Singapore Section; Guo li zhong xing da xue; IEEE Control Systems Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Categories:
Automatic Control > Congresses
Automation > Congresses
Automatic Control > Fast > (OCoLC)fst00822702
Automation > Fast > (OCoLC)fst00822786

Proceedings Of 2012 International Workshop On Microwave And Millimeter Wave Circuits And System Technology: 19-20 April 2012, Chengdu, China

ISBN: 1467318930, 9781467318938
Author/Editor(s): International Workshop on Microwave and Millimeter Wave Circuits and System Technology ((2012); Chang-Li Ruan; Zhong-Guo Shi; Yong-Lun Luo; IEEE Xplore (Online service)
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Microwave Circuits > Congresses
Electronic Circuit Design > Congresses
Millimeter Waves > Congresses
Electronic Circuit Design > Fast > (OCoLC)fst00906862
Microwave Circuits > Fast > (OCoLC)fst01020171
Millimeter Waves > Fast > (OCoLC)fst01021818

Green National Accounting And Sustainability

ISBN: 1848446918, 9781848446915
Author/Editor(s): Chuan-Zhong Li; Karl-Gustaf Löfgren
Publisher: Edward Elgar ( Northampton, MA )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Series: International Library Of Critical Writings In Economics ( Volume 257 )
Number of pages: 732
Categories:
Environmental Economics
Sustainability
Environmental Auditing
National Income > Accounting

Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama

2011 3rd International Workshop On Intelligent Systems And Applications: Proceedings ISA 2011 28-29 May 2011, Wuhan, China

ISBN: 1424498570, 9781424498574
Author/Editor(s): International Workshop on Intelligent Systems and Applications (2011); Chunzhi Wang; Zhiwei Ye; IEEE Xplore (Online service); Hua zhong li gong da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Artificial Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Electronic Data Processing > Congresses
Expert Systems (Computer Science) > Congresses
Artificial Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00817247
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Electronic Data Processing > Fast > (OCoLC)fst00906956
Expert Systems (Computer Science) > Fast > (OCoLC)fst00918516

2011 International Conference On Intelligent Computation And Bio-Medical Instrumentation: Proceedings 14-17 December 2011, Wuhan, Hubei, China

ISBN: 1457711524, 9781457711527
Author/Editor(s): International Conference on Intelligent Computation and Bio-Medical Instrumentation ((2011); IEEE Xplore (Online service); Guo li Chenggong da xue; Hua zhong gong xue yuan; IEEE Computer Society
Publisher: IEEE Computer Society ( Los Alamitos, Calif. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Biomedical Engineering > Congresses
Prosthesis > Periodicals
Biomedical Engineering > Periodicals
Medical Instruments And Apparatus > Periodicals
Biomedical Engineering > Fast > (OCoLC)fst00832568
Medical Instruments And Apparatus > Fast > (OCoLC)fst01014194
Prosthesis > Fast > (OCoLC)fst01079519

International Conference On Space Information Technology 2009: 26-27 November 2009, Beijing, China

ISBN: 0819480797, 9780819480798
Author/Editor(s): Xingrui Ma; Baohua Yang; Ming Li; Space Star Technology Company Ltd; China Academy of Space Technology; Hua zhong gong xue yuan; Second Academy of China Aerospace and Industry Corporation; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012360672
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7651 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7651 )
Categories:
Information Technology > Congresses
Space Sciences > Information Technology > Congresses
Artificial Satellites In Telecommunication > Congresses
Outer Space > Exploration > Information Technology > Congresses