Zhong Gong Binzhou Shi Wei Dang Xiao Zhi, 1951-2011

ISBN: 7533304063, 9787533304065
Author/Editor(s): "Zhong gong Binzhou Shi wei dang xiao zhi" bian zuan wei yuan hui
Publisher: Qi Lu Shu She ( Jinan Shi )
Published/Copyright Year: 2102
Language: Chinese
Number of pages: 583
Categories:
880-04 > Zhong Gong Binzhou Shi Wei > Dang Xiao > History
880-05 > Binzhou (Shandong Sheng, China) > History

Gong Chan Guo Ji Yu Zhong Yang Su Qu Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji

ISBN: 7509831091, 9787509831090
Author/Editor(s): Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi ke yan guan li bu; Zhongguo Jinggangshan gan bu xue yuan; Zhongguo zhong gong dang shi xue hui gong chan guo ji yu Zhongguo ge ming guan xi yan jiu zhuan ye wei yuan
Publisher: Zhong Gong Dang Shi Chu Ban She ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese

Xi Jinping Guan Yu Dang Feng Lian Zheng Jian She He Fan Fu Bai Dou Zheng Lun Shu Zhai Bian

ISBN: 7517401718, 9787517401711
Author/Editor(s): Zhong gong zhong yang ji lu jian cha wei yuan hui; Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi
Publisher: Zhongguo Fang Zheng Chu Ban She ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Categories:
880-04 > Xi, Jinping > Quotations
880-05 > Zhongguo Gong Chan Dang > Party Work
880-06 > Zhongguo Gong Chan Dang > Discipline
Corruption > China
Political Party Rules > China
Communist Ethics > China