Semiconductor Lasers And Applications IV: 18-19 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483745, 9780819483744
Author/Editor(s): Ning-Hua Zhu; SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing li gong da xue; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2011293434
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7844 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7844 )
Categories:
Semiconductor Lasers > Congresses
Semiconductor Lasers > Industrial Applications > Congresses

Fourth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine: 3-6 September, 2005, Tianjin, China

ISBN: 081946080X, 9780819460806
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2005); Kexin Xu; Tianjin da xue; Jing mi ce shi ji shu ji yi gi guo jia zhong dian shi yan shi (China); Hua zhong ke ji da xue; Hua nan shi fan da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Society of Photo-optical Instrumentation Engineers
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: English
LCCN: 2007274514
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 7, No. 37 )
Proceedings Of Society For Optical Engineering ( v. 6047 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6047 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses

Passive Components And Fiber-based Devices II: 7-10 November, 2005, Shanghai, China

ISBN: 0819460508, 9780819460509
Author/Editor(s): Y Sun; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo tong xin xue hui; Shanghai jiao tong da xue; IEEE Communications Society; Hua wei ji shu you xian gong si
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2006274573
Series: SPIE Proceedings Series ( v. 6019 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6019 )
Categories:
Electronic Apparatus And Appliances > Design And Construction > Congresses
Passive Components > Design And Construction > Congresses
Optical Fibers > Design And Construction > Congresses

Optoelectronic Materials And Devices For Optical Communications: 7-10 November, 2005, Shanghai, China

ISBN: 0819460516, 9780819460516
Author/Editor(s): Shinji Tsuji (1928-); Jens Buus; Yi Luo (1960-); Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo tong xin xue hui; Shanghai jiao tong da xue; IEEE Communications Society; Hua wei ji shu you xian gong si
Publisher: SPIE--the International Society For Optical Engineering ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2006274571
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6020 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6020 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Materials > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses
Optical Communications > Congresses
Semiconductors > Congresses

Network Architectures, Management, And Applications III: 7-10 November, 2005, Shanghai, China

ISBN: 0819460532, 9780819460530
Author/Editor(s): Kwok-wai Cheung; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo tong xin xue hui; Shanghai jiao tong da xue; IEEE Communications Society; Hua wei ji shu you xian gong si
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2006273264
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6022 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6022 )
Categories:
Optical Communications > Congresses
Wireless Communication Systems > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses

Optical Transmission, Switching, And Subsystems III: 7-10 November, 2005, Shanghai, China

ISBN: 0819460524, 9780819460523
Author/Editor(s): Rodney S Tucker; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo tong xin xue hui; Shanghai jiao tong da xue; IEEE Communications Society; Lasers and Electro-optics Society (Institute of Electrical and Electronics Engineers); Optical Society of America; Hua wei ji shu you xian gong si
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2006273161
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6021 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6021 )
Categories:
Optical Communications > Congresses
Optical Interconnects > Congresses
Packet Switching (Data Transmission) > Congresses
Telecommunication > Switching Systems > Congresses

Hua Zu Liu Mei Shi 150 Nian De Xue Xi Yu Cheng Jiu: Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji

ISBN: 1929689047, 9781929689040
Author/Editor(s): Hua zu liu Mei shi :150 nian de xue xi yu cheng jiu guo ji xue shu yan tao hui ((1997); Yu-ning Li
Publisher: Ye Qiang Chu Ban She ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 1999
Language: Chinese
Series: Hua Zu Liu Mei Shi Yan Jiu Hui Cong Shu
Number of pages: 346
Categories:
Chinese Students > Education > United States > History

Computer-aided Design And Computer Graphics: Fourth International Conference On Computer-Aided Design And Computer Graphics 23-25 October, 1995, Wuhan, China

ISBN: 0819420158, 9780819420152
Author/Editor(s): International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics (1995); Shu-tzu Yang (1933-); Ji Zhou; Cheng-Gang Li; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo ji suan ji xue hui; SIGGRAPH; Hua chung li kung ta hsueh
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash., USA )
Published/Copyright Year: 1996
Language: English
LCCN: 95070964
Series: Proceedings / SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 2644 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 2644 )
Number of pages: 826
Categories:
Industrial Design > Congresses
Computer-aided Design > Congresses
Computer Graphics > Congresses