Proceedings, 2013 21st International Conference On Geoinformatics: Geoinformatics 2013 June 20-22, 2013, Kai Feng, China

ISBN: 146736228X, 9781467362283
Author/Editor(s): International Conference on Geoinformatics (2013); Shixiong Hu; Xinyue Ye; IEEE Xplore (Online service); Henan da xue; China; International Association of Chinese Professionals in Geographic Information Science; Henan Sheng ke xue ji shu xie hui; IEEE Geoscience and Remote Sensing Society; Henan Sheng di li xue hui; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Geographic Information Systems > Congresses
Geographic Information Systems > Fast > (OCoLC)fst00940423

Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama

2010 18th International Conference On Geoinformatics: Geoinformatics 2010 June 18th - 20th, 2010, Beijing, China

ISBN: 1424473012, 9781424473014
Author/Editor(s): International Conference on Geoinformatics (2010); Yu Liu; Aijun Chen; IEEE Xplore (Online service); IEEE Geoscience and Remote Sensing Society; Zhongguo di li xue hui
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Geographic Information Systems > Congresses
Geographic Information Systems > Fast > (OCoLC)fst00940423

Drug-like Properties: Concepts, Structure Design And Methods From ADME To Toxicity Optimization

ISBN: 0123695201, 9780123695208
Author/Editor(s): Edward Harvel Kerns; Li Di
Publisher: Academic Press ( Boston )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2007035586
Number of pages: 526
Categories:
Pharmaceutical Chemistry
Drugs > Structure-activity Relationships
Drug Development
Drugs > Design
Drug Design
Drug Evaluation, Preclinical
Drug Toxicity
Pharmaceutical Preparations > Metabolism

Geoinformatics 2008 And Joint Conference On GIS And Built Environment: 28-29 June 2008, Guangzhou, China

ISBN: 081947388X, 9780819473882
Author/Editor(s): International Conference on GeoInformatics (2008); Lin Liu (1965-); China) Zhongshan da xue (Guangzhou; University of Cincinnati; Association of Chinese Professionals in Geographic Information Systems (Abroad); Guangzhou di li yan jiu suo; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287749
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7146 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7146 )
Categories:
Spatial Analysis (Statistics) > Congresses
Geospatial Data > Mathematical Models > Congresses
Geographic Information Systems > Congresses

Geoinformatics 2008 And Joint Conference On GIS And Built Environment: 28-29 June 2008, Guangzhou, China

ISBN: 0819473855, 9780819473851
Author/Editor(s): International Conference on GeoInformatics (2008); Lin Liu (1965-); China) Zhongshan da xue (Guangzhou; University of Cincinnati; Association of Chinese Professionals in Geographic Information Systems (Abroad); Guangzhou di li yan jiu suo; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287919
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7143 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7143 )
Categories:
Geographic Information Systems > Congresses
Geography > Computer Simulation > Congresses
Geospatial Data > Congresses
Three-dimensional Display Systems > Congresses
Virtual Reality > Congresses

Geoinformatics 2008 And Joint Conference On GIS And Built Environment: 28-29 June 2008, Guangzhou, China

ISBN: 0819473898, 9780819473899
Author/Editor(s): International Conference on GeoInformatics (2008); Lin Liu (1965-); China) Zhongshan da xue (Guangzhou; University of Cincinnati; Association of Chinese Professionals in Geographic Information Systems (Abroad); Guangzhou di li yan jiu suo; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010459215
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7147 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7147 )
Categories:
Remote Sensing > Congresses
Remote-sensing Images > Congresses
Image Analysis > Mathematical Models > Congresses
Image Processing > Digital Techniques > Congresses
Geographic Information Systems > Congresses

Proceedings Of The Third Marcel Grossmann Meeting On General Relativity: 30 August-3 September, 1982, Shanghai, China

ISBN: 0444867465, 9780444867469
Author/Editor(s): Marcel Grossmann Meeting on General Relativity (1982); Ning Hu (1916-1997); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Zhongguo yin li yu xiang dui lun tian ti wu li xue hui; International Centre for Theoretical Physics; Universita di Roma; Unesco
Publisher: North-Holland Pub. Co. ( New York )
Published/Copyright Year: 1983
Language: English
LCCN: 84182632
Categories:
General Relativity (Physics) > Congresses
Cosmology > Congresses
Quantum Gravity > Congresses
Supergravity > Congresses
Gravitation > Congresses