Proceedings, 2013 21st International Conference On Geoinformatics: Geoinformatics 2013 June 20-22, 2013, Kai Feng, China

ISBN: 146736228X, 9781467362283
Author/Editor(s): International Conference on Geoinformatics (2013); Shixiong Hu; Xinyue Ye; IEEE Xplore (Online service); Henan da xue; China; International Association of Chinese Professionals in Geographic Information Science; Henan Sheng ke xue ji shu xie hui; IEEE Geoscience and Remote Sensing Society; Henan Sheng di li xue hui; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Geographic Information Systems > Congresses
Geographic Information Systems > Fast > (OCoLC)fst00940423

2012 IEEE 7th International Power Electronics And Motion Control Conference - ECCE Asia: Conference Proceedings June 2-5, 2012, Harbin, China

ISBN: 1457720868, 9781457720864
Author/Editor(s): International Power Electronics and Motion Control Conference (2012); IEEE Xplore (Online service); Zhongguo dian gong ji shu xue hui; IEEE Power Electronics Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Denki Gakkai (1888); Chollyok Chonja Hakhoe; Haerbin gong ye da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Power Electronics > Congresses
Motion Control Devices > Congresses
Motion Control Devices > Fast > (OCoLC)fst01027082
Power Electronics > Fast > (OCoLC)fst01074238

Semiconductor Lasers And Applications IV: 18-19 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483745, 9780819483744
Author/Editor(s): Ning-Hua Zhu; SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Beijing li gong da xue; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2011293434
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7844 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7844 )
Categories:
Semiconductor Lasers > Congresses
Semiconductor Lasers > Industrial Applications > Congresses

Xing Da Zhong Wen Xue Bao: Ban Nian Kan = Di 23 Qi Zeng Kan

ISBN: 1991482205, 9771991482205
Author/Editor(s): Tong su wen xue yu ya zheng wen xue quan guo xue shu yan tao hui (2008); Guo li zhong xing da xue
Publisher: Zhong Xing Da Xue Chu Ban She ( Taiwan )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Chinese
Number of pages: 719
Categories:
Chinese Literature > Taiwan > History And Criticism > Congresses
Folk Literature, Chinese > History And Criticism > Congresses
Literature, Modern > History And Criticism > Congresses

Fourth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine: 3-6 September, 2005, Tianjin, China

ISBN: 081946080X, 9780819460806
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2005); Kexin Xu; Tianjin da xue; Jing mi ce shi ji shu ji yi gi guo jia zhong dian shi yan shi (China); Hua zhong ke ji da xue; Hua nan shi fan da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Society of Photo-optical Instrumentation Engineers
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: English
LCCN: 2007274514
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 7, No. 37 )
Proceedings Of Society For Optical Engineering ( v. 6047 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6047 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses

IPEMC 2006: CESIEEE 5th International Power Electronics And Motion Control Conference Conference Proceedings August 14-16, 2006, Shanghai, China

ISBN: 1424404487, 9781424404483
Author/Editor(s): International Power Electronics and Motion Control Conference (2006); Junmin Pan; Zhongguo dian gong ji shu xue hui; IEEE Power Electronics Society; Shanghai jiao tong da xue; Shanghai da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: English
LCCN: 2006925601
Categories:
Power Electronics > Congresses
Motion Control Devices > Congresses

Passive Components And Fiber-based Devices II: 7-10 November, 2005, Shanghai, China

ISBN: 0819460508, 9780819460509
Author/Editor(s): Y Sun; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo tong xin xue hui; Shanghai jiao tong da xue; IEEE Communications Society; Hua wei ji shu you xian gong si
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2006274573
Series: SPIE Proceedings Series ( v. 6019 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6019 )
Categories:
Electronic Apparatus And Appliances > Design And Construction > Congresses
Passive Components > Design And Construction > Congresses
Optical Fibers > Design And Construction > Congresses

Optoelectronic Materials And Devices For Optical Communications: 7-10 November, 2005, Shanghai, China

ISBN: 0819460516, 9780819460516
Author/Editor(s): Shinji Tsuji (1928-); Jens Buus; Yi Luo (1960-); Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo tong xin xue hui; Shanghai jiao tong da xue; IEEE Communications Society; Hua wei ji shu you xian gong si
Publisher: SPIE--the International Society For Optical Engineering ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2006274571
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6020 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6020 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Materials > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses
Optical Communications > Congresses
Semiconductors > Congresses

Network Architectures, Management, And Applications III: 7-10 November, 2005, Shanghai, China

ISBN: 0819460532, 9780819460530
Author/Editor(s): Kwok-wai Cheung; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo tong xin xue hui; Shanghai jiao tong da xue; IEEE Communications Society; Hua wei ji shu you xian gong si
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2006273264
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6022 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6022 )
Categories:
Optical Communications > Congresses
Wireless Communication Systems > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses

Optical Transmission, Switching, And Subsystems III: 7-10 November, 2005, Shanghai, China

ISBN: 0819460524, 9780819460523
Author/Editor(s): Rodney S Tucker; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo tong xin xue hui; Shanghai jiao tong da xue; IEEE Communications Society; Lasers and Electro-optics Society (Institute of Electrical and Electronics Engineers); Optical Society of America; Hua wei ji shu you xian gong si
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2006273161
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6021 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6021 )
Categories:
Optical Communications > Congresses
Optical Interconnects > Congresses
Packet Switching (Data Transmission) > Congresses
Telecommunication > Switching Systems > Congresses